Home » Czytaj nas » Angielskie tryby warunkowe – conditionals

Angielskie tryby warunkowe – conditionals

Angielskie tryby warunkowe należą do najtrudniejszych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Dlaczego tak jest? Otóż nauka tych trybów to nie lada wyzwanie. Aby się ich nauczyć, trzeba zapoznać się z teorią, a także wykazać się dobrą znajomością czasów przeszłych, teraźniejszych jak i przyszłych. Jeśli chcemy swobodnie posługiwać się zdaniami warunkowymi musimy dużo ćwiczyć i w kółko je powtarzać.

Teoria trybów warunkowych nie jest skomplikowana. Można nawet powiedzieć, że jest przyjemna i klarowna. Trzeba jednak zapamiętać kilka zasad dotyczących tworzenia zdań warunkowych i odpowiedzieć sobie na kilka pytań: Co to są angielskie tryby warunkowe? Ile ich jest? Jak je tworzymy? Kiedy stosujemy?

Odpowiedzi na te pytania szukaj poniżej!

Angielskie tryby warunkowe – podstawowe informacje

Conditionals to  angielskie zdania warunkowe, zwykle składające się z dwóch część – zdania nadrzędnego i zdania podrzędnegoZdanie podrzędne zawiera if + warunek, a zdanie nadrzędnerezultat. Jak można się domyślić, okresy warunkowe użyte zostaną, gdy będziemy spekulować, gdybać ale także stwierdzać oczywiste fakty.

If you leave early, you will be on time. –  jeśli wcześniej wyjdziesz, będziesz na czas.

 

Budowa angielskiego zdania warunkowego

 

If + warunek + rezultat      lub      rezultat + if + warunek

 

Uwaga! Jeśli „if” występuje w środku zdania nie dajemy przecinka:

You will be on time if you leave early.

 

Ile jest angielskich trybów warunkowych?

W języku angielskim możemy rozróżnić cztery podstawowe tryby warunkowe: tryb zerowy, pierwszy, drugi i trzeci. Dla osób, które chcą wiedzieć więcej jest jeszcze bardziej zaawansowany – tryb warunkowy mieszany (mixed conditional).

W angielskich trybach warunkowych najczęściej używanym spójnikiem jest słowo „if” –„ jeżeli”. To właśnie dzięki niemu możemy rozróżnić czy mamy do czynienia ze zdaniem warunkowym. Poniżej znajdziemy wyrażenia, które także mogą pojawić się w zdaniach podrzędnych, zastępując „if”:

When – kiedy

Before/ after – przed/ po

Until / till – do czasu / gdy

As soon as – jak tylko

Unless – chyba że

On condition – pod warunkiem

Tryby warunkowe możemy także podzielić na realne, czyli takie, które mają szansę się wydarzyć jeśli dany warunek zostanie spełniony i na nierealne, w których warunek nie jest możliwy do spełnienia.

Skoro znamy już podstawowe informacje, przejdźmy do naszych trybów!

Zerowy tryb warunkowy (Zero Conditional)

Konstrukcja zerowego trybu warunkowego

 

If + present simple + present simple

 

Zerowego trybu warunkowego (zero conditional) używamy, gdy mówimy o sytuacjach, które zawsze będą miały miejsce, gdy warunek zostanie spełniony; dotyczy np. prawa natury, reakcji chemicznych, ponadczasowych prawd, niezmiennych mądrości, faktów, trwałych lub powtarzających się czynności.

If the temperature goes over 100 degrees, water boils. – Jeśli temperatura przekroczy 100 stopni, woda wrze.

If you light a candle, the wax starts to melt. – Jeżeli zapalisz świeczkę, wosk zaczyna się topić.

Plants die if they don’t get water.  – Kwiatki zwiędną jeśli nie dostaną wody.

 

Pierwszy tryb warunkowy (First Conditional)

Konstrukcja pierwszego trybu warunkowego

 

If + Present Simple + Future Simple (will)

 

 

Pierwszy tryb warunkowy (First Conditional) opisuje sytuacje, które mogą się wydarzyć w przyszłości, jeżeli zostanie spełniony dany warunek dotyczący teraźniejszości. Zalicza się do trybów realnych, czyli wyraża duże prawdopodobieństwo, że dany warunek się spełni.

If you eat your breakfast, you will not be hungry. – Jeśli zjesz śniadanie, nie będziesz głodny.

If it’s sunny, we will go for a walk. – Jeśli będzie słonecznie, pójdziemy na spacer.

You will not go out if you don’t wash the dishes. – Nie wyjdziesz, jeśli nie pozmywasz naczyń.

If I see him, I will apologize him. – Jeśli go zobaczę, to go przeproszę.


Drugi tryb warunkowy (Second Conditional)

Konstrukcja drugiego trybu warunkowego

If + Past Simple + would + bezokolicznik

Drugi tryb warunkowy czyli Second Conditional, odnosi się do teraźniejszości bądź przyszłości.  Zalicza się do trybów nierealnych, czyli istnieje bardzo małe albo zerowe prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony. W języku angielskim drugi tryb warunkowy wyraża także pewnego rodzaju życzenia/marzenia, które są niemożliwe do zrealizowania.

Uwaga! Czasownik was można zastąpić czasownikiem were w każdej osobie liczby pojedynczej i mnogiej.

If I were taller, I would be a model. – gdybym była wyższa, zostałabym modelką (ale nie jestem wyższa).

If I had some apples, I would make an apple pie. – Gdybym miała jabłka, zrobiłabym szarlotkę. (ale nie mam jabłek).

If I were you, I would tell him the truth. – Gdybym był tobą, powiedziałbym mu prawdę. (ale nie jestem tobą).

if I had a lot of money, I would buy a yacht. – Gdybym miał dużo pieniędzy, kupiłbym jacht.

If I knew the answer, I would tell you. – Gdybym znał odpowiedź to bym Ci powiedział.

Ucz się drugiego trybu warunkowego z Beyoncé!!


Trzeci tryb warunkowy (Third Conditional)

Konstrukcja trzeciego trybu warunkowego

If + Past Perfect + would have + III forma czasownika

Trzeci tryb warunkowy (Third Conditional) opisuje sytuacje, które mogły się wydarzyć w przeszłości, jeśli dany warunek zostałby spełniony. Sytuacje te jednak nigdy nie zaistniały, dlatego trzeci tryb zaliczymy do trybów nierealnych.

Third Conditional: „Co by było gdyby…?”

 

If you had been more careful, you would not have hit the tree. – Gdybyś był ostrożniejszy, nie uderzyłbyś w drzewo. (Ale niestety uderzyłeś)

If he had known about the consequences, he wouldn’t have done that. – Gdyby wiedział o konsekwencjach, nie zrobiłby tego.

If you had come to the party, you’d have met John. – Gdbyś [wtedy] przyszedł na imprezę, poznałbyś Johna.

If I had learned more, I would have passed my exam. – Gdybym [wtedy] więcej się uczył, zdałbym egzamin.

 

Jeśli chcesz poćwiczyć angielskie tryby warunkowe skorzystaj z kursu angielskiego w CHOICES.


Tryb warunkowy mieszany (Mixed Conditional)

Tryb mieszany (Mixed Conditional) jest najmniej znanym angielskim trybem warunkowym. Mało kto wie, że Conditionale można mieszać. Konkretniej mówiąc, można mieszać drugi tryb warunkowy (II) z trzecim trybem warunkowym (III). Jak to działa?

Pierwszym możliwym sposobem na zmieszanie tych dwóch trybów jest zestawienie II + III. Zabieramy zdanie podrzędne z drugiego trybu warunkowego i zdanie nadrzędne z trzeciego trybu.

If + Past Simple + would have + III forma czasownika

If he wasn’t injured, he would have played in that match. – Gdyby nie był kontuzjowany (teraźniejszość), zagrałby w tamtym meczu (przeszłość).

If I had a car, I would have given you a lift yesterday. – Gdybym miał samochód (teraźniejszość), podwiózłbym Cię wczoraj (przeszłość).

If you weren’t so lazy, you would have passed your exam. – Gdybyś nie był tak leniwy, zdałbyś egzamin.

Zwróć uwagę, że warunek w zdaniu podrzędnym jest na granicy teraźniejszość i przeszłości. W drugim przykładzie podmiot nie miał wtedy samochodu i nadal go nie ma. To samo w trzecim – podmiot jest ogólnie leniwy i to się nie zmieniło. Był i nadal jest leniwy.

Drugim sposobem na mieszanie trybów  warunkowych jest zestawienie III + II: zabieramy zdanie podrzędne (warunek) z trzeciego trybu warunkowego i zdanie nadrzędne (rezultat) z drugiego trybu warunkowego.

 

If + Past Perfect + would + bezokolicznik

 

If I had woken up earlier, I would be at work already. – gdybym wstał wcześniej, byłbym teraz w pracy.

If I had taken the medicine, I would be healthy now. – Gdybym wziął lekarstwo, byłbym teraz zdrowy.

If I had taken Spanish in high school, I would have more job opportunities. – Gdybym brał lekcję hiszpańskiego w liceum, miałbym (teraz) więcej ofert pracy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej czytaj nas na blogu CHOICES.

Blog z języka obcego

choices

Od początku naszego istnienia wiedzieliśmy, że nauczanie języków obcych ONLINE będzie z każdym rokiem zyskiwać coraz bardziej na popularności, ponieważ zalet kursów językowych ONLINE nie przebije żaden kurs stacjonarny! Można śmiało powiedzieć, że kursy ONLINE to już standard! Wierzymy w najlepsze wybory i właśnie dlatego takie wam proponujemy!

Sprawdź nasze kursy językowe!

Język angielski ➔

Język hiszpański ➔

Język niemiecki 

Najnowsze wpisy

Julia Kawałko

Julia Kawałko

Studentka Lingwistyki dla biznesu  w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera
w Krakowie. Miłośniczka kina, muzeów,  teatru i wielu innych ośrodków kultury dających
możliwość rozwoju. Zawsze chętna do pomocy, szukająca inspiracji we
wszystkim co ją otacza, kreatywna i gotowa do działania.